Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 1. Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op SoftCell Consulting sprl, hierna “SoftCell” genoemd, en een zakelijke klant, hierna “Klant” genoemd, waarbij geen van beide partijen kan worden beschouwd als een consument in de zin van artikel 2 van de wet op marktpraktijken en consumentenbescherming van 6 april 2010.

SoftCell is uitsluitend gebonden aan deze Algemene Voorwaarden, met uitdrukkelijke uitsluiting van de eigen contractuele voorwaarden van de koper.

Elke afwijking van deze Algemene Voorwaarden dient door SoftCell uitdrukkelijk schriftelijk te worden bevestigd en is slechts eenmalig van toepassing.

 1. Offertes en schattingen

Alle door SoftCell uitgebrachte offertes en schattingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Aanbiedingen van SoftCell in catalogi, brochures, prijslijsten, webshops en dergelijke gelden niet als contractuele aanbiedingen van SoftCell, maar dienen slechts als uitnodiging aan de koper tot het plaatsen van een bestelling. SoftCell is niet verplicht om een ​​dergelijke bestelling te accepteren. SoftCell behoudt zich dan ook het recht voor om bestellingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

 1. Prijzen

De overeengekomen prijzen zijn exclusief BTW en inclusief normale verpakkingskosten.

Bij verhoging van één of meer van de kostprijsfactoren die redelijkerwijs niet voorzienbaar is, is SoftCell gerechtigd de prijs dienovereenkomstig te verhogen.

Alle in catalogi en de webshop vermelde prijzen zijn onder voorbehoud.

De prijzen van de website zijn exclusief de inning van auteursrechten (Reprobel, Auvibel), terugnamekosten en batterijkosten.

 1. Voltooiing van de overeenkomst

SoftCell is alleen gebonden door haar uitdrukkelijke schriftelijke aanvaarding van een geldig aanbod van de koper. Indien er geen voorafgaande schriftelijke aanvaarding of bevestiging van een order heeft plaatsgevonden, komt de overeenkomst tot stand op het moment dat SoftCell geheel of gedeeltelijk voldoet aan een leveringsverzoek van de koper, dan wel wanneer zij een factuur aan de koper stuurt.

Alleen zakelijke klanten die geen consument zijn in de zin van artikel 2 van de wet op de marktpraktijken en de consumentenbescherming van 6 april 2010 kunnen offertes opmaken die gelden als een geldige basis voor een volgend contract.

Elk aanbod van de koper bindt de koper onherroepelijk. In het geval dat de koper zijn bestelling om welke reden dan ook annuleert, is hiervoor de uitdrukkelijke toestemming van SoftCell vereist. In voorkomend geval heeft SoftCell recht op een vergoeding van 20% van de in de order vermelde prijs.

Onverminderd het bepaalde in artikel 4.3 behoudt SoftCell zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en/of volledige schadevergoeding te vorderen.

In gevallen waarin de koper voor het eerst een bestelling bij SoftCell heeft geplaatst en niet in het bezit is van een klantnummer, komt de overeenkomst tot stand onder de opschortende voorwaarde dat de koper een afschrift van de statuten van de koper zoals gepubliceerd in de Belgische Monitor.

 

 1. Levering en uitvoering

Leveringen vinden plaats bij de koper, tegen betaling van transportkosten.

Elke vermelde deadline voor levering en uitvoering is alleen ter informatie. Niet tijdige levering of nakoming kan nimmer aanleiding geven tot een verzoek tot schadevergoeding vanwege de koper. De koper kan het contract echter annuleren in geval van niet-levering binnen 30 dagen na ontvangst door SoftCell van een aangetekende ingebrekestelling wegens overschrijding van de vooropgestelde termijn.

Indien de overeenkomst betrekking heeft op meerdere verschillende zaken, kunnen deze in partijen of gezamenlijk worden geleverd. Bij deellevering is de afnemer verplicht de op die deellevering betrekking hebbende factuur te voldoen.

Indien de goederen na het verstrijken van de leveringsdatum niet door de koper zijn geaccepteerd, worden deze voor diens rekening en risico aan de koper gehouden. Indien de koper ondanks een ingebrekestelling in dit kader van SoftCell de goederen niet binnen drie maanden op eigen kosten heeft afgehaald, is SoftCell alsdan gerechtigd de goederen aan een derde te verkopen en de oorspronkelijke koper aansprakelijk te stellen voor alle daarmee gepaard gaande verliezen en kosten.

 1. Betaling – eigendomsvoorbehoud

Alle facturen zijn betaalbaar binnen de 5 dagen na factuurdatum. Betaling dient te geschieden ten kantore van SoftCell te Braine-le-Chateau (België), op haar bankrekening zoals vermeld op de factuur.

De koper is niet gerechtigd aanspraak te maken op enige aftrek, vermindering of schuldvergelijking.

Geleverde goederen blijven het exclusieve eigendom van SoftCell totdat ze betaald zijn.

Elke op de vervaldag openstaande factuur is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder dat enige ingebrekestelling vereist is, verhoogd met 1% conventionele rente per maand op het opeisbare bedrag. Elke laattijdige betaling geeft tevens van rechtswege en zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, aanleiding tot betaling van een forfaitaire som van 10% van het openstaande factuurbedrag als contractuele schadevergoeding.

 1. Klachten

Elke klacht met betrekking tot een factuur moet door de koper binnen de 8 dagen na factuurdatum per aangetekend schrijven aan SoftCell worden meegedeeld. Klachten die in een later stadium worden ingediend, worden niet in behandeling genomen. Klachten met betrekking tot zichtbare gebreken die niet door de koper werden opgemerkt op het moment van levering, worden niet aanvaard.

Elke klacht met betrekking tot verborgen gebreken dient door de koper onmiddellijk na ontdekking schriftelijk en binnen de in artikel 8.1 vermelde termijn na levering ter kennis van SoftCell te worden gebracht. Geen latere klachten worden geaccepteerd.

Geen enkele klacht geeft de koper het recht om van zijn betalingsverplichtingen af ​​te zien.

Klachten met betrekking tot goederen behorend tot een deelzending hebben geen invloed op eerdere en volgende zendingen die deel uitmaken van dezelfde bestelling.

Indien de koper geleverde goederen, die geen gebreken vertonen, terugstuurt naar SoftCell, is de koper aan SoftCell een vergoeding verschuldigd van 10% van het factuurbedrag, met een minimum van 60,00 euro. Als SoftCell defecte goederen levert, zijn er geen kosten van toepassing.

 

 1. Garantie

SoftCell staat er jegens de koper voor in dat de goederen en voorraden geschikt zijn voor het beoogde doel gedurende de fabrieksgarantietermijn met een maximum van zes maanden na levering daarvan. In het geval van een gebrekkige levering zal SoftCell naar eigen goeddunken overgaan tot herlevering of reparatie van de gebrekkige artikelen, dan wel met creditering van de bijbehorende factuur ten gunste van de koper. De garantieverplichting van SoftCell is strikt beperkt tot het voorgaande. De koper is verantwoordelijk voor het bewijzen van de gebrekkige aard van de door SoftCell geleverde artikelen.

De vorderingen van de koper op grond van dit artikel hebben geen invloed op zijn betalingsverplichtingen aan SoftCell.

 1. Uitsluiting

SoftCell is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door de geleverde zaken of voor schade toegebracht aan eigendommen en personen, daaronder begrepen schade als gevolg van opschorting van de commerciële bedrijfsvoering, vertragingsstoringen of andere bedrijfsschade van welke aard of door welke oorzaak dan ook, noch voor enige schade veroorzaakt door materiële fouten in de prijzen vermeld in catalogi, brochures, prijslijsten of de webshop.

Alle aansprakelijkheid van SoftCell, uit welke hoofde dan ook, is steeds beperkt tot maximaal de koopprijs van de geleverde zaken.

De koper vrijwaart SoftCell ter zake van iedere aansprakelijkheid jegens derden die voortvloeit uit een gebrek in het geleverde.

 

 1. Expliciet ontbindend beding

In de volgende gevallen kan SoftCell naar eigen goeddunken en onverminderd haar recht op schadevergoeding ofwel de uitvoering van de overeenkomst opschorten ofwel de overeenkomst van rechtswege ontbinden door middel van een eenvoudige aangetekende brief: de Klant betaalt niet tijdig of andere contractuele verplichtingen niet nakomt; de Klant vraagt ​​uitstel van betaling aan één of meerdere schuldeisers; de Klant dient een rechtsvordering in met betrekking tot de voortzetting van de onderneming; op de activa van de Klant wordt geheel of gedeeltelijk beslag gelegd; de activa van de Klant zijn het voorwerp van een faillissementsprocedure; de Klant overlijdt of wilsonbekwaam wordt verklaard; de Klant begint met het stopzetten of overdragen van alle of significante delen van het bedrijf, of het opnemen ervan in een ander bestaand of nog niet bestaand bedrijf; de Klant verandert de bedrijfsactiviteit van het bedrijf.

In geval van ontbinding in de voorgaande gevallen verplicht de koper zich om door SoftCell geleverde zaken, waarvoor de koper nog niet heeft betaald, binnen 24 uur aan SoftCell te retourneren. In het geval dat goederen niet binnen deze tijdslimiet worden geretourneerd, heeft SoftCell het recht om de goederen terug te halen waar ze zich ook bevinden, zonder enige gerechtelijke formaliteiten of tussenkomst

 1. Overmacht

In geval van overmacht worden alle leverings- en andere verplichtingen van SoftCell opgeschort. In een dergelijk geval is zij slechts verplicht de nakoming van haar verplichtingen te hervatten zodra dit redelijkerwijs mogelijk is.

Onder overmacht wordt verstaan ​​onvoorziene omstandigheden van personen en/of materialen waarvan SoftCell gebruik maakt of beoogt te gebruiken voor de uitvoering van de overeenkomst, van zodanige aard dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig duur is dat SoftCell redelijkerwijs niet meer van tijdige nakoming van de overeenkomst kan worden gevergd. Overmacht omvat onder meer, maar is niet beperkt tot, stakingen, stakingen in de fabriek, ziekte van personeel, commerciële storingen, gebrek aan materialen, halffabrikaten, apparatuur, middelen en/of stroom, vertraging of uitstel van leveringen van leveranciers, transportstoringen, import en export beperkingen.

 1. Toepasselijk recht – Jurisdictie

Deze Algemene Voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht.

De bevoegdheid voor alle geschillen ligt uitsluitend bij de rechtbanken van het arrondissement Nijvel. SoftCell kan echter ook een gerechtelijke procedure aanhangig maken bij de rechtbanken binnen wiens rechtsgebied de koper is gevestigd.